ConvocatòriesComparteix aquesta pàgina

25 novembre 2017

Beca d'Estudis Feministes Nativitat Yarza 2017

Beca d'Estudis Feministes Nativitat Yarza 2017

Per promoure els estudis en l’àmbit de les Ciències Socials sobre les dones, la Fundació Josep Irla convoca la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, la qual pren el nom de qui va ser la primera alcaldessa escollida democràticament de la història dels Països Catalans.

 

CONVOCATÒRIA COMPLETA


1 Objectiu
La Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza té per objectiu finançar una recerca inèdita en el camp de les Ciències Socials sobre propostes per assolir la igualtat i l’exercici de la plena ciutadania de les dones.

2 Dotació
La Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza està dotada amb 3.000 euros. A aquesta dotació s’hi deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar. El pagament s’efectuarà en tres lliuraments de 1.000 euros cadascun. El primer pagament es farà efectiu en el moment de l’adjudicació de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza; el segon, es realitzarà al cap de tres mesos, després de la presentació d’un informe sobre l’estat de la recerca que haurà de ser aprovat pel Jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza; i el darrer pagament es farà efectiu després de la presentació de la versió definitiva de l’estudi i el corresponent vistiplau del Jurat.

3 Candidatures
Poden optar a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza les persones físiques investigadores que, de forma individual o en grup, presentin una proposta d’estudi d’acord amb aquestes bases.

4 Documentació
Les sol·licituds s’han de presentar per correu electrònic a politica@irla.cat, adjuntant la següent documentació:
Currículum dels sol·licitants, el qual no pot sobrepassar dos fulls A4 per persona.

Projecte d’estudi que, en un mínim de dos i un màxim de quatre fulls A4, ha de precisar:

a) objectius de l’estudi
b) sumari preliminar del projecte
c) metodologia
d) cronograma
e) fonts principals i bibliografia de referència.

Dades de contacte dels sol·licitants (direcció postal, telèfon i correu electrònic). En el cas dels projectes en grup, cal aportar les dades de tots els membres i indicar el nom de la persona responsable de l’estudi, la qual representarà l’equip per complir les obligacions que, com a beneficiaris/àries, corresponen al grup.
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el Jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi en un termini de cinc dies hàbils. En cas que no s’esmenés les deficiències en el període indicat, s’entendrà que la persona o el grup renuncia a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.

5 Termini de presentació de projectes
Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins a les 14 hores del 31 de maig de 2017.

6 Jurat
El Jurat de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza estarà format per tres persones vinculades a l’àmbit de les dones.
El Jurat podrà demanar informació complementària a les persones aspirants i convocar-les per suggerir l’ampliació o la modificació del projecte per fer-lo més operatiu.
El Jurat es reserva el dret de declarar deserta la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.

7 Veredicte
El veredicte del Jurat, que és inapel·lable, és farà públic el 15 de juny de 2017 a través de la pàgina web de la Fundació Josep Irla (www.irla.cat)

8 Seguiment de l’estudi
Un cop atorgada la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, el Jurat supervisarà l’estudi seleccionat i, si escau, nomenarà una persona perquè tutoritzi la recerca i informi a la Fundació de l’execució del projecte.
Als tres mesos de la concessió de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza, la persona o el grup beneficiari haurà de presentar un informe sobre l’estat de la recerca i les hipotètiques modificacions respecte del projecte inicial fruit del propi desenvolupament de la investigació. Aquest informe haurà de ser validat pel Jurat per tal de fer el segon pagament de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza i autoritzar la continuació de la investigació.
De la mateixa manera, el Jurat avaluarà el treball final per tal de donar el seu vistiplau a l’estudi i autoritzar el darrer pagament de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.
El Jurat està capacitat per fer les consideracions que cregui oportunes en les diferents fases de seguiment de l’estudi i, si escau, fins i tot pot revocar la concessió de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.

9 Revocació de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza
El Jurat podrà revocar la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza si la persona o el grup beneficiari no executa el treball en el termini i en la forma convingudes, si el desenvolupament del treball no és prou satisfactori o si el resultat no reuneix els requisits de qualitat exigibles.
La renovació anticipada de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza implica la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Així mateix, l’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona o el grup beneficiari dona dret a la Fundació Josep Irla a requerir el reintegrament dels imports abonats.

10 Renúncia de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza
Si la persona o el grup beneficiari vol renunciar a la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza durant el període que la gaudeix, haurà de comunicar-ho per escrit a la Fundació Josep Irla. La renúncia implica l’obligació de reintegrament dels imports de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza rebuts.
En cas de renúncia, el Jurat podrà adjudicar la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza a un altre dels projectes presentats, i en el seu cas, podrà allargar el termini de lliurament del treball.

11 Termini de realització de l’estudi
El termini per a la realització de l’estudi escollit finalitza el 15 de desembre de 2017, sis mesos després de la data de la concessió de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza.
La presentació de l’estudi s’haurà de realitzar enviant el treball final a politica@irla.cat.

12 Publicació de l’estudi
L’atorgament de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza comporta que la persona o grup beneficiari cedeixi en exclusiva i per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual a la Fundació Josep Irla, tots els drets d’explotació sobre l’estudi, per totes les modalitats d’edició, en qualsevol format o suport, incloent la traducció en tots els idiomes. La Fundació Josep Irla podrà subscriure amb tercers els acord que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats, o bé efectuar l’esmentada explotació directament per si mateixa.

13 Incompatibilitats
L’obtenció de la Beca d’Estudis Feministes Nativitat Yarza és incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica aportada per una altra institució per tal de realitzar el mateix estudi.

14 Protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitades per les persones sol·licitants i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers de titularitat de la Fundació Josep Irla, amb domicili al carrer Calàbria 166, entresòl, de Barcelona, amb l’objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les quals han estat sol·licitades i per mantenir a les persones sol·licitants informades sobre les activitats de la Fundació Josep Irla. Les persones sol·licitants podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a info@irla.cat.

15 Acceptació de les bases
La presentació d’un projecte a la Beca d’Estudis Nativitat Yarza implica l’acceptació d’aquestes bases, que actuen en valor de contracte.

novembre 2017

LMXJVSD
30 31 1 Inauguración exposición ‘Sin ellas no hay futuro’ 2 Des del Pam a Pam al Mercat Social: II Taller del Mercat Social al País Valencià 3 FIRA DE LA SOLIDARITAT, LA COOPERACIÓ I EL VOLUNTARIAT 4 X CONCERT SOLIDARI PROJECTE KIZIGURO (RWANDA) 5
6 Taller Teatro de las Oprimidas 7 Documental “Voces de refugiadas. Relatos y propuestas para la paz de Colombia” 8 A Contracorriente: Taller de creación audiovisual y ecología 9 Concierto-Teatro del colectivo “ARTE-MUHÉ” 10 11 12
Presentación del informe: "TRANSNACIONALES, OLIGARQUÍA Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL: EL CASO DE GUATEMALA" 13 Presentación el informe "TRANSNACIONALES, OLIGARQUÍA Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. EL CASO GUATEMALA" 14 Curso Herramientas para la Transformación Social 15 Jornada: Los retos de la ación humanitaria en el siglo XXI 16 Charla: Las finanzas alternativas desde la óptica de la economía solidaria 17 Manifestació per un Finançament Just 18 19
Exposición: "Desigualdad y Fiscalidad" 20 Jornada “Una Universitat Diversa, una Ciència Diversa” 21 Video-Foro sobre Racismo y Xenofobia 22 Jornadas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) 23 Proyección y posterior coloquio: SALUT, DRETS I ACCIÓ 24 Manifestacions pel Día Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones 25 26
Curs "Activisme i voluntariat per la transformació social 2017-18" 27 Jornades Menjadors que Eduquen: Diàlegs al Voltant de l´Educació i la Sobirania Alimentària. 28 Presentació en Castelló del Programa d'Intercanvis d'Experiències Educatives amb Guatemala 29 Presentació "PAM A PAM" en Alacant 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

CERCADOR D'ACTIVITATS


DATES:

CATEGORIES

ONGD I COL·LABORADORS:

FIRMA CONTRA LA #DESIGUALDADOBSCENA

A QUE NO TE LO GASTAS?

VIDEO DE LA IV NIT SOLIDÀRIA POBRESA ZERO 2017 "NO ENS DONA IGUAL"

VIDEO DE LA MANIFESTACIÓ DE POBRESA ZERO EN VALÈNCIA 2017

COMPRA PÚBLICA ÈTICA

DESCUBRE....EL COMERCIO JUSTO

COMO COLABORAR CON EL #CASOBLASCO