ConvocatòriesComparteix aquesta pàgina

21 gener 2018

Fons Valencià per la Solidaritat.: Convocatòria del concurs per al disseny del logotip.

Fons Valencià per la Solidaritat.: Convocatòria del concurs per al disseny del logotip.

El termini per a la presentació de propostes finalitza a les 23:59h. del dia 5 de setembre del 2017. S'estableix un premi únic per al guanyador/a de 1.000 euros.

Toda la información: http://www.fonsvalencia.org/images/PDF/portada/basesconcurso.pdf

Convocatòria del concurs per al disseny del logotip del Fons Valencià per la Solidaritat.
El Fons Valencià per la Solidaritat és l’associació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per la Cooperació, la Sensibilització i l’Educació pel Desenvolupament, i es va constituir per contribuir al desenvolupament dels països empobrits així com per a sensibilitzar a la societat valenciana, des de l’àmbit local, de les problemàtiques que aquestos pateixen, i porta desenvolupant aquesta tasca des del 1992.
La Junta Executiva del Fons crida a la participació al concurs que es convoca amb l'objecte d’actualitzar el logotip corporatiu. Aquesta renovació ha de servir per a identificar i unificar totes les activitats lligades al Fons Valencià, la seua missió, valors i objectius, pel que ha d'adaptar-se a qualsevol suport de difusió.
Els trets i plecs d’aquest concurs queden recollits a les següents bases:


BASES DEL CONCURS


1. OBJECTE:
Aquesta iniciativa busca actualitzar el logotip corporatiu del Fons Valencià per la Solidaritat per a uniformar i portar avant de millor manera les seues pròximes campanyes de comunicació; promoure la participació cívica en la projecció del Fons cap a la societat civil; i vincular a aquesta Entitat amb la població valenciana i les seues visions del món.


2. TIPUS DE CONCURS:
El present concurs es desenvoluparà en una única fase en la qual un Jurat determinarà el treball guanyador.


3. QUI POT PARTICIPAR:

a) El concurs té un caràcter universal, pel que pot participar qualsevol persona física, major d’edat, o jurídica amb residència a la Comunitat Valenciana.
b) Les propostes podran realitzar-se de forma individual o en grup, de fins a 3 integrants, tots els quals deuen complir tots els requisits que en aquestes bases s’exposen.
c) Aquells que presenten proposta a títol individual no podran presentar-se a títol col·lectiu i viceversa.
d) No podran presentar-se a aquest concurs cap membre del Jurat ni cap familiar directe.
e) Cada participant individual o col·lectiu podrà presentar fins a 3 propostes, presentades sempre de forma individualitzada.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES:
a) Els dissenys hauran de ser originals i inèdits. Els participants hauran de certificar que el logotip és fruit de la seua creativitat personal, que és el seu propi treball i que no s'han infringit els drets d'autor d'altres persones. (Annex I)
b) La tècnica serà lliure, sempre que siga possible la reproducció del logotip per quadricromia i tenint en compte que els dissenys seran reproduïts en diferents suports i materials.
c) El disseny en color deurà anar acompanyat d’una versió monocroma (blanc i negre o escala de grisos) que possibilite la reproducció a una tinta.
d) Els dissenys es lliuraran en format digital, preferiblement en format vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf, .eps). Si s’envia en un format amb resolució fixa (.psd, .png, .jpg, .tiff), deurà emprar-se un tamany mínim de 2.000 píxels en llarg o ample. Es recomana la major resolució possible.
e) En cas que el disseny porte inclosa alguna imatge, aquesta haurà de tenir una resolució mínima de 300 ppp i ha d'estar lliure de qualsevol tipus de reclamació per drets d'autor.
f) Els dissenys podran ser realitzats per dos mètodes: una proposta digitalitzada per ordinador o un dibuix a mà de tècnica lliure.
(i) PROPOSTA DIGITALITZADA: realitzada en format digital vectorial escalable (ai/cdr/ eps/pdf/3ds), o en format digital amb resolució fixa (psd/png/tiff) en aquest cas deurà emprar-se un tamany mínim de 2000 píxels en llarg o ample).
(ii) PROPOSTA A MÀ: realitzada en qualsevol tècnica a mà sobre qualsevol suport. Escanejar en .pdf a color i monocrom, ambdues amb un tamany mínim d’A3.
g) Siga quin siga el mètode emprat, es tindrà que composar també una imatge .jpg de tamany A4 on s’incloga una versió del disseny a color i altra monocromàtica. Dites imatges seran las emprades pel jurat per a la visualització dels logos participants el dia del veredicte del guanyador/a.
h) Les propostes hauran d'acompanyar-se amb:
(i) la memòria-justificació del logotip (màxim dues pagines amb lletra Arial, tamany 12, espai 1,5) , que haurà d'incloure aquells elements que, segons el parèixer del creador/a, expliquen l'obra,
(ii) així com la fitxa tècnica del logotip, amb la identificació de colors segons nomenclatura habitual, una escala de reducció del tamany i totes aquelles dades que permeten posteriorment la millor reproducció del mateix.

5. RESUM INFORMATIU
El 1992 es va fundar el Fons Valencià per la Solidaritat amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament dels països empobrits així com per a sensibilitzar a la societat valenciana.
Durant aquestos anys el Fons ha crescut en nombres de socis, dels 11 inicials que signaren la seua constitució fins els 110 socis que el conformen actualment. Municipis que abasten quasi tota la geografia valenciana, de tota classe, grans i més menuts, amb governs de diferents formacions polítiques, però tots units en el mateix projecte transversal de cooperació municipalista que representa el Fons.
Amb motiu d’aquest 25è aniversari volem renovar i actualitzar el logotip del Fons, posant en valor tot allò pel que treballem i lluitem promovent la participació cívica en la projecció del Fons cap a la societat civil, contribuint a desenvolupar una consciència de ciutadania global crítica i responsable entre la població dels nostres ajuntament socis, fent a la vegada un reconeixement especial als nostres socis pel seu suport i l’esforç dels valencians i les valencianes.
Aquesta renovació del logotip ha de servir per a vincular la nostra entitat amb la població valenciana i les seues visions de món; identificar i unificar totes les activitats lligades al Fons Valencià, ha d'adaptar-se a qualsevol suport de difusió, per a uniformar i portar avant de millor manera les seues pròximes campanyes de comunicació, tant a nivell formal mitjançant la correspondència amb els socis i contraparts, institucions locals, autonòmiques, estatals i internacionals, com a nivell divulgatiu, mitjançant els cartells, díptics o tríptics i elements de ‘merchandaising’ de les distintes campanyes i events que organitza i realitza el Fons Valencià per la Solidaritat.
Aquesta iniciativa cerca actualitzar la imatge del Fons Valencià i capitalitzar l'aprenentatge obtingut al llarg d'aquestos anys de treball en accions de desenvolupament i convertir- nos en un referent en municipalisme, enfortiment de la governabilitat local i la democràcia participativa en els països empobrits on treballem.


6. JURAT
El Jurat valorarà la creativitat, qualitat i originalitat dels treballs així como l’encert del disseny a l’hora de captar, amb els elements visuals elegits, l’esperit del valors, visió i missió del Fons Valencià, valorant-se especialment aquells dissenys que millor representen les senyes d’identitat de l’Entitat. Tanmateix, el Jurat tindrà en compte la versatilitat del disseny per a adaptar-lo a diferents formats i materials d’acord amb les necessitats del Fons Valencià.

La composició del Jurat, així com les seues funcions deuen observar les següents
observacions:
a) Cap dels membres del Jurat, ni cap familiar directe, podrà presentar-se com a participant.
b) El Jurat del Concurs estarà composat per persones expertes en disseny gràfic i comunicació, membres de la Junta Executiva del Fons Valencià i un membre de l’Equip Tècnic del Fons Valencià, que exercirà com a Secretari/a del Jurat.
c) La composició definitiva del Jurat es donarà a conèixer a la finalització del període d’entrega i abans que comencen les deliberacions. El llistat nominal dels membres del Jurat serà inapel·lable.
d) El Jurat decidirà les propostes que seran admeses. En les propostes que siguen excloses s’indicaran els motius de l’exclusió.
e) El Jurat podrà declarar el premi desert si considera que cap proposta compleix amb els requisits adequats.
f) El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
g) El Jurat decidirà el treball guanyador en un plaç de deu dies hàbils contats des de la data de tancament de recepció de les propostes.
h) El veredicte del Jurat es farà públic a la pagina web i xarxes socials de l’entitat.
i) El resultat definitiu del concurs, després de la selecció del Jurat es comunicarà al vencedor/a i es donarà a conèixer en un acte públic.


7. PREMI
a) S'estableix un premi únic per al guanyador/a de 1.000 euros.
b) La gratificació del premi es realitzarà amb un únic pagament.
c) El concurs podrà declarar-se desert, en cas que cap de les propostes presentades resulte suficientment satisfactòria per als objectius del concurs.
d) El lliurament del premi, així com dels diplomes acreditatius es realitzarà en un acte públic.
e) El guanyador/a/ors/ores haurà/n de participar a l’acte públic de lliurament del premi.


8. DRETS DE PROPIETAT
Sense perjudici de les reserves dels drets irrenunciables que la legislació sobre propietat intel·lectual reconega a l'autor/a, la presentació dels treballs portarà implícit el consentiment del guanyador/a a cedir en exclusiva al Fons Valencià per la Solidaritat els drets de reproducció, cessió, distribució, comunicació pública i transformació sense pagament ni contraprestació a l'autor/a més enllà de la quantia del premi. En cas que així s'estime oportú, el Fons Valencià podrà procedir a inscriure el disseny del logotip guanyador i els drets que sobre el mateix ostente en els registres oficials que considere necessaris.

9. FORMA DE PRESENTACIÓ I TERMINI
Les propostes presentades deuran ajustar-se als següents requisits:
a) Les propostes seran enviades via e-mail a oficina@fonsvalencia.org, assenyalant a l’assumpte: CONCURS LOGOTIP. Aquesta direcció serà gestionada per una membre de l’Equip Tècnic del Fons Valencià per la Solidaritat, qui serà responsable de recepció de les propostes, que no formarà part del Jurat i s’encarregarà de recopilar totes les propostes rebudes eliminant les referències a l’autor/a.
b) Cada correu deurà incloure una sola proposta amb tres arxius adjunts:
− Un arxiu en format digital escalable que continga el disseny original a color (en
el cas de proposta digital) o un arxiu en .pdf del disseny original escanejat a
color i a tamany mínim A3 (en el cas de proposta a mà).
− Un arxiu en format digital escalable que continga el disseny original monocromàtic
(en el cas de proposta digital) o un arxiu en .pdf del disseny original
escaneja en versió monocromàtica i a tamany mínim A3 (en el cas de proposta
a ma).
− altre arxiu en .jpg amb la composició en tamany A4 abans descrita.
c) A més adjuntaran l’annex que apareix a les bases amb informació del/la participant.
d) Deurà incloure una síntesis de la memòria descriptiva o fonamentació del disseny.
e) El termini per a la presentació de propostes finalitza a les 23:59h. del dia 5 de setembre del 2017
f) Els treballs no premiats podran ser retirats en el termini dos mesos a partir de la data en què s’haja fet públic el veredicte del Jurat. Una vegada transcorregut aquest període, els materials que queden en dipòsit seran processats per a la seua destrucció.


10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs pressuposa l'acceptació de les presents bases en tots els seus termes i la decisió del jurat, percebent per la cessió del treball i drets d’autor l’import establit com a premi. El Fons es reserva la possibilitat d’emprar lliurement el treball que resulte guanyador, d’acord a les seues necessitats i interessos. El concurs podrà declarar-se desert, en cas de que cap de les propostes presentades resulte suficientment satisfactòria per als objectius del concurs.

gener 2018

LMXJVSD
1 2 3 4 Curs “Voluntariat per a la participació social” 5 6 7
8 9 10 Inauguración Exposición fotográfica del Premio Internacional de Fotografía Humanitaria, Luis Valtueña 11 12 13 Concierto solidario “La Noche de Bach” 14
Proyección del documental documental "Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia" 15 Charla -Coloquio con Gustavo Castro "DEFENDER A QUIEN DEFIENDE. Criminalización de personas defensoras de DDHH" 16 Conversatorio"Retos y estrategias en la protección del territorio y de quienes lo defienden" 17 "CREANT REFUGI" Cicle de cinema sobre drets humans i d´Asil 18 Subasta de ilustraciones a favor de los proyectos de CIM Burkina en Burkina Faso. 19 20 21
Projeccions i debats dins del HUMANS FEST dirigides a grups escolars 22 23 24 II Jornades Sostenibilitat i Institucions Culturals 25 FORMACIÓ INTERNA "Segell FLO y la Comunicació del Comerç Just" 26 27 Conferencia “Una experiencia de vida: ser cooperante internacional” 28
Jornada: "Políticas redistributivas frente a la desigualdad " 29 El Colapso no es el fin del mundo: pistas reflexión estratégica con Jorge Riechmann 30 Curso de Compra Pública Ética en Castellón: Cómo convertir las compras de las Administraciones en un acto de responsabilidad social y medioambiental, paso a paso. 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

CERCADOR D'ACTIVITATS


DATES:

CATEGORIES

ONGD I COL·LABORADORS:

CURSOS DE FORMACIÓN MUNICIPAL 2018 EN COMPRA PUBLICA ETICA

ESPAI WEB DE COMPRA PÚBLICA ÈTICA

DESCUBRE....EL COMERCIO JUSTO

FORMULARIO DE INCIDENCIAS TECNICAS PARA ONGD

VIDEO DE LA IV NIT SOLIDÀRIA POBRESA ZERO 2017 "NO ENS DONA IGUAL"

VIDEO DE LA MANIFESTACIÓ DE POBRESA ZERO EN VALÈNCIA 2017