ConvocatòriesComparteix aquesta pàgina

23 maig 2019

Generalitat: RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del conseller de Educación, Investigación Cultura y Deporte.

Generalitat: RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del conseller de Educación, Investigación Cultura y Deporte.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, del conseller de Educación, Investigación Cultura y Deporte, por la cual se convocan subvenciones destinadas a acciones, programas y materiales educativos innovadores que promuevan la educación intercultural y en valores, desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2018-2019

Mitjançant l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOGV 7883, 28.09.2016).

D'acord amb aquestes bases, l'Administració educativa valenciana treballa en línia amb allò que disposa la Llei orgànica 2/2006, 3 de maig, d'educació, en l'article 1.n, en què es reconeix com un dels principis inspiradors del sistema educatiu espanyol el foment i la promoció de la investigació, l'experimentació i la innovació educativa.La Generalitat ha previst en els pressupostos de 2019 una línia pressupostària destinada a ajudes a programes per l'educació intercultural i en valors de les entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana. La convocatòria està prevista en la Resolució de 30 d'agost de 2016 (DOGV 7865, 05.09.2016), per la qual s'aprova el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per la Resolució de 15 de març de 2019 (DOGV 8509, 20.03.2019).

En virtut del que s'ha exposat, de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, resolc:Primer. Objecte

Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions i programes educatius innovadors, i materials educatius que promoguen l'educació intercultural i en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2018-2019, i aprovar l'annex I.Segon. Finançament

1. Les quantitats concedides a les accions, els programes i materials seleccionats tindran com a finalitat ajudar a sufragar totalment o parcialment les despeses que genere la realització d'aquests en els termes que disposen l'Ordre de bases 60/2016 i aquesta convocatòria.

2. El finançament de les quantitats destinades a la realització d'accions, programes i materials educatius s'especifica a continuació:a) Per a accions i programes educatius que promoguen l'educació intercultural i l'atenció a l'alumnat immigrant així com programes transversals i d'educació en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre amb caràcter de subvenció, s'abonarà a càrrec del capítol IV, de la línia de subvenció S7899000 del programa pressupostari 421.50 del pressupost de la Generalitat de l'any 2019, per un import global màxim de 204.200 euros.

b) Per a materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, s'abonarà a càrrec del capítol IV, de la línia de subvenció S8121000 del programa pressupostari 421.50, del pressupost de la Generalitat de l'any 2019, per un import global màxim de 12.500 euros.Tercer. Objectiu específic

Aquesta convocatòria té com a objectiu específic incentivar el desenvolupament d'accions i programes educatius així com la creació de materials educatius innovadors que afavorisquen la vinculació entre l'educació formal i no formal i que potencien l'assoliment dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l'entorn.

Els àmbits d'actuació dels programes i les accions podran ser, entre altres:

– L'educació per a la salut

– L'educació viària

– L'educació civicotributària

– La igualtat de gènere i la coeducació

– La diversitat sexual, de gènere i familiar

– L'educació per al desenvolupament i per una ciutadania global

– La resolució pacífica de conflictes i la promoció de la convivència

Quart. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Podran sol·licitar les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la realització d'actuacions educatives dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i que complisquen els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

b) No tindre ànim de lucre.

c) Disposar d'una seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana.

A aquest efecte, s'entendrà per delegació permanent la presència física, amb domicili social, al territori de la Comunitat Valenciana, acreditada documentalment. En aquest cas, la delegació permanent haurà d'haver sigut la que ha assumit la gestió de l'acció i/o programa que haja de finançar la Generalitat, i la que ha portat la gestió economicoadministrativa i la direcció de l'acció i/o programa, i/o material des de la seua oficina de la Comunitat Valenciana.

d) Tindre com a fins institucionals, recollits en els seus estatuts, la realització d'accions, programes o materials educatius.

e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social en la forma establida reglamentàriament.f) No estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions.

g) En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, que l'import total d'ajuda de minimis rebuda no supere l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).

h) En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, que complisca la regla d'acumulació establida en l'article 5 de l'esmentat Reglament (UE) número 1407/2013.

2. Només es podrà presentar una única sol·licitud per acció o per programa educatiu desenvolupat, que seran mútuament excloents, i una sol·licitud per material educatiu, per cada entitat.Cinqué. Característiques generals de les accions, els programes i els materials educatius

1. Les accions, els programes i els materials educatius presentats hauran d'incloure, necessàriament, les característiques descrites en la base dotzena de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de 2016, per tal de ser avaluats i que seran les següents:

1. Idoneïtat

– Les accions, els programes i els materials incorporen continguts coherents amb els àmbits d'actuació i l'objecte definits en la convocatòria i estan relacionats amb l'activitat de l'entitat sol·licitant.2. Estratègia

– Planificació i cronograma.

3. Sostenibilitat

– Les accions, els programes i els materials són viables econòmicament i tècnicament: especifica els recursos humans, materials i econòmics.

4. Participació

– Les accions i els programes detallen les accions dels diferents agents implicats (professorat, alumnat, famílies, resta de la comunitat educativa, entorn sociocultural, etc.). Pel que fa als materials, posaran en valor la participació.

5. Inclusió

– Les accions tenen com a objectiu reduir l'exclusió i oferir oportunitats.

6. Avaluació

– Les accions, els programes i els materials incorporen l'avaluació del seu desenvolupament, els resultats i l'impacte.Sisé. Apartats, format i altres especificacions

Les accions, els programes i els materials educatius hauran de detallar, com a mínim, necessàriament, els aspectes següents:

a) Nom de l'entitat

b) Nom i cognoms de la persona coordinadora/responsable

c) Nom de l'acció, el programa o títol del material educatiu

d) Temàtica (d'acord amb àmbits d'actuació del resolc tercer)e) Índex

f) Labor social de l'entitat, trajectòria i experiència en l'àmbit educatiu, reconeixements, premis i evidències de l'impacte social

g) Finalitat del projecte

h) Objectius

i) Destinataris

j) Metodologia

k) Activitats

l) Materials educatius

m) Mesures d'atenció a la diversitat

n) Recursos humans i materials i relacions amb altres institucionso) Temporalització

p) Pressupost total i desglossat

q) Avaluació

En el cas de materials educatius, hauran d'acompanyar la sol·licitud amb un exemplar complet i la guia didàctica i explicativa del recurs, amb els formats, els dissenys, els nivells d'interactivitat i adaptabilitat que millor s'adapten als seus usuaris finals.Seté. Criteris de valoració

1. L'avaluació de les accions i els programes es farà a partir dels criteris de valoració i la ponderació establits en la base catorzena de l'Ordre 60/2016, de 23 de setembre, que és la següent:a) Idoneïtat: 6 punts.

– Exposen la trajectòria i l'experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu.

– Defineixen els objectius i el desenvolupament de les accions i els programes amb coherència amb la convocatòria.

– Els programes i materials són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l'entitat sol·licitant.

b) Estratègia: 3 punts.

– Presenten una justificació.

– Presenten cronograma d'actuacions amb concreció de les tasques que corresponen al personal participant.

c) Sostenibilitat: 2 punts.

– Presenten un pressupost adequat.

– Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics.

d) Participació: 5 punts.

– Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb l'Administració educativa, els centres educatius de la seua àrea d'influència, comunitat o entorn.

– Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu al qual pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l'entorn, etc.).

e) Inclusió: 1 punt.

– Promouen la igualtat d'oportunitats i accés, la integració i la inclusió educativa i social.

f) Avaluació: 3 punts.

– Presenten concreció en els criteris d'avaluació, segons els objectius plantejats, i grau de consecució d'aquests.

– Presenten autoavaluació de l'acció, programa i conclusions: indicadors i instruments.

– Presenten evidències de repercussió en mitjans de comunicació.

2. L'avaluació dels materials es farà a partir dels criteris de valoració establits i la seua ponderació serà la següent:

a) Idoneïtat: 6 punts.

– Exposen la trajectòria i l'experiència de l'entitat en l'àmbit educatiu.

– Defineixen els objectius dels materials, la naturalesa i el desenvolupament dels quals són coherents amb els objectius i àmbits d'actuació fixats per la convocatòria.

– Els materials són coherents i estan relacionats amb la finalitat social de l'entitat aspirant.

b) Estratègia: 1 punt.

– Presenten una justificació.

– Presenten cronograma d'actuacions amb concreció de les tasques que corresponen al personal participant.

c) Sostenibilitat: 2 punts.

– Presenten un pressupost adequat.

– Especifiquen els recursos humans, materials i econòmics.

d) Participació: 1 punt.

– Presenten una anàlisi del grau de col·laboració amb l'Administració educativa, els centres educatius de la seua àrea d'influència, comunitat o entorn.

– Inclouen el nombre de beneficiaris i el col·lectiu al qual pertanyen (alumnat, professorat, famílies, altres agents de l'entorn, etc.).

e) Inclusió: 12 punts.

– Promouen la igualtat d'oportunitats i d'accés, la integració i la inclusió educativa i social.

f) Avaluació: 3 punts.

– Presenten concreció en els criteris d'avaluació, segons els objectius plantejats, i grau de consecució d'aquests.

– Presenten autoavaluació del material i conclusions: indicadors i instruments.

– Presenten evidències de repercussió en mitjans de comunicació.Huité. Termini i llocs de presentació

La presentació de les sol·licituds es farà per registre electrònic, en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, a aquest efecte es concedirà un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà a la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion.

La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat.Nové. Sol·licituds i documentació

A la sol·licitud hauran d'annexar-se els següents documents digitalitzats en format PDF:

a) Escriptura d'apoderament o poder de representació de la persona que signa la sol·licitud.

b) Inscripció en el registre d'associacions o fundacions.

c) Acta fundacional i els estatuts.

d) En cas que l'entitat tinga alguna exempció tributària, s'ha d'acreditar la concessió efectiva de l'esmentada exempció.

e) En cas de no autoritzar l'accés a la consulta telemàtica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s'haurà d'adjuntar:

– Certificació electrònica del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Annex I omplit degudament en el qual s'incloga la declaració responsable d'ajudes de minimis següent:

– En cas d'haver sigut beneficiari d'ajudes subjectes al règim de minimis, una declaració responsable del fet que l'import total d'ajuda de minimis rebuda no supera l'import màxim total de 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals, ni individualment ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajudes de minimis concedides al mateix beneficiari, conforme al Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, 24.12.2013).

– En cas d'haver sigut entitat beneficiària d'una ajuda subjecta al règim de minimis, una declaració responsable del fet que compleix la regla d'acumulació establida en l'article 5 de l'esmentat Reglament (UE) número 1407/2013.

g) Exemplar del dossier en què es desenvolupa el programa o l'acció, o exemplar del material educatiu i guia didàctica, segons els requisits indicats en el resolc sisé de la convocatòria.

h) Model de fitxa de manteniment de tercers.Desé. Termini de resolució i notificació de la convocatòria

D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el termini màxim per a resoldre i notificar aquest procediment és de sis mesos des de la data d'efectes de la convocatòria corresponent. Si venç el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les persones interessades podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons s'estableix en l'article 25.1.a de l'esmentada llei.

A l'efecte de notificacions i en compliment del que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la resolució provisional i la definitiva de la convocatòria amb la relació de les accions, els programes i els materials seleccionats i els imports de les subvencions concedides es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La relació definitiva també es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La resolució provisional contindrà la relació d'entitats amb accions, programes i materials seleccionats, i s'hi indicarà la quantia econòmica proposada en concepte de subvenció i la relació d'entitats amb accions i programes no seleccionats amb l'expressió dels motius.Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional en la pàgina web, per a presentar, si escau, escrit de desistiment o al·legacions.

Transcorregut el termini, comprovats els escrits de desistiment, estudiades i, si escau, ateses les al·legacions presentades, l'òrgan instructor del procediment elevarà la proposta definitiva al director general de Política Educativa, que resoldrà aquesta convocatòria per delegació del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.La resolució de la convocatòria amb la relació de les accions, els programes i els materials seleccionats, l'especificació de la denominació de les entitats i les dotacions econòmiques corresponents es publicarà a la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació en l'apartat d'innovació educativa, http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion, i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Onzé. Condicions i terminis de la justificació de les accions, els programes i els materials

Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat, segons disposen els articles 69 i 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 176, 25.07.2006). A aquest efecte, han d'enviar al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció General de Política Educativa, abans del 18 d'octubre de 2019, el compte justificatiu simplificat, segons el model corresponent de la resolució de concessió de les subvencions, que haurà d'incloure, sota responsabilitat del declarant, la documentació següent:

– Una relació numerada de les despeses originades pel desenvolupament de les accions, els programes i els materials educatius.

– Les factures hauran de ser originals i seran emeses a nom de l'entitat beneficiària, amb indicació del NIF. Es podran presentar també còpies, però en aquest cas han d'anar acompanyades dels exemplars originals, a l'efecte de ser compulsades. Per a acreditar el pagament, es presentarà també amb la factura el justificant de transferència bancària o rebut de caixa. Quedaran excloses les factures que no es corresponguen amb el detall del pressupost presentat.

La quantitat justificada serà, com a mínim, igual a la subvenció concedida i estarà destinada a sufragar les despeses generades per les accions, els programes o els materials educatius innovadors realitzats en el curs acadèmic 2018-2019 i que serveix de base per a la concessió de la subvenció.

Es consideraran despeses realitzades aquelles que hagen sigut efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació: 18 d'octubre de 2019.

– Quan les accions, els programes o materials hagen sigut finançats amb les subvencions i amb fons propis o altres subvencions o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les accions, els programes o materials subvencionats.

Els documents justificatius a què fa referència aquest apartat podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.La resolució es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació d'aquesta en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació en l'apartat d'innovació educativa http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion. Aquesta publicació substituirà la notificació, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.Dotzé. Compatibilitat de les ajudes

Les subvencions per al desenvolupament d'accions, programes i materials educatius efectuats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb qualsevol altra que per a la mateixa finalitat siga convocada per qualsevol administració o entitat pública i privada.Tretzé. Modificació de la resolució de concessió de la subvenció1. Tota alteració, tant de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions, com dels requisits i condicions establits en les bases reguladores i en aquesta convocatòria, i en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o minoració de la subvenció.2. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En aquest cas, es declararà per resolució, amb la substanciació prèvia dels tràmits procedimentals oportuns, la pèrdua del dret a la percepció parcial o total de l'ajuda, que podrà finalitzar, si és el cas, amb la revocació de la subvenció i l'obligació de reintegrar les quantitats ja percebudes i l'interés de demora.La resolució i els tràmits procedimentals previs, es notificaran a les persones interessades, mitjançant la publicació d'aquests en la pàgina web de la Conselleria d'Educació Investigació, Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion. Aquesta publicació substituirà la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu.

3. Seran causes de nul·litat o d'anul·labilitat les previstes en l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.Catorzé. Tramitació telemàtica

Per a la tramitació d'aquest procediment per via telemàtica s'habilitaran els mitjans electrònics necessaris, d'acord amb el que disposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Quinzé. Delegació

Es delega en la Direcció General de Política Educativa perquè dicte les resolucions necessàries per a l'aplicació i interpretació d'aquesta resolució, i s'hi delega la competència per a resoldre la concessió o denegació d'aquestes subvencions, l'autorització i disposició del crèdit, i la formulació de propostes de pagament d'aquestes, i la resta d'actes de gestió comptable per a l'execució de la resolució. A més, se l'autoritza perquè dicte resolucions que complementen o modifiquen les resolucions anteriors, en cas de necessitat, de conformitat amb l'article 19, punt 4, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons la qual tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en la norma reguladora, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establits en la normativa reguladora de la subvenció.Així mateix, es delega en la Direcció General de Política Educativa la resolució dels expedients de reintegrament, minoració i pèrdua del dret a la subvenció que siguen pertinents i se l'autoritza per a l'ampliació dels terminis de presentació d'instàncies i justificacions, quan es considere aconsellable per a l'execució d'aquesta resolució, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Setzé. Recursos

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar potestativament un recurs de reposició, o plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, p. d. (Resolució de 26 d'octubre de 2016; DOGV 7906, 28.10.2016) en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de ser publicada.

b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de ser publicada.València, 6 de maig de 2019. El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

maig 2019

LMXJVSD
29 30 1 Els Silencis Mediatics de 2018 2 curs de formació continuada “Gestió Bàsica de les Entitats no Lucratives” (XI edició) 3 FESTIVAL CORTOS RADIO CITY "MIRADAS" ONG HOGARES COMPARTIDOS 4 Manifestació Europea: Abraçada5M 5
PLAN DE FORMACIÓN - "SÚMATE A FxJ" 6 Projecte Educació i Refugi 7 Segunda parte Jornadas DEMPEUS 3.0. 8 Nicaragua Libre 9 Concentración por el clima 10 TALLER: Comunicación con impacto en entrevistas y vídeos 11 12
Exposición fotográfica Voces por Benin 13 Obra de teatro: MIGRANTE 14 Jornada: Encrucijada de la paz en Colombia 15 Programación VI semana orriols 16 Concentración para el clima 17 18 19
20 INSCRIBETE EN EL I FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE LA UPV 21 Charla: Tenemos un problema con los plásticos 22 Feminismes 23 ESCOLA D’ESTIU 2019: L’Escola és un CARNAVAL! 24 Segunda acogida de voluntarios 2019 25 26
Abierta la inscripción de Formación interna: Comunicar para transformar. Cómo construir nuevos discursos, usar herramientas innovadoras y medir el impacto. 27 Mesa rodona 'Llibertat de premsa' 28 Presentació del llibre: Ciudadano Zaplana 29 30 Tigernut. La pàtria de les dones íntegres 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

CERCADOR D'ACTIVITATS


DATES:

CATEGORIES

ONGD I COL·LABORADORS:

COMO COLABORAR CON EL #CASOBLASCO

LA CVONGD REP EL SEGELL DE “TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN”

POLÉTIKA

MANUAL DE ESTILO DE LA CVONGD #ERESPARTEDELACOORDI

MAPA PETERS: EL MÓN EN UNA DIMENSION MÉS REAL

DESCUBRE....EL COMERCIO JUSTO